יללכ
תיינבל םלג רמוח םוקמב תורכל טדנמה תלשממ לש התטלחה תובקעב 1927-ב לחה רתאב יגולואיכראה רקחמה
תא רוקחל ידכ טרבמל םשב תוקיתעה ףגא חקפ חלשנ חטשב תודובעה תליחת םע .הפיח לש ינרדומה למנה
.םירתאה
הבצחמה תרבעהלו תוקיתע רתאכ רוזאה תזרכהל ואיבה (לחנה) דא'ו-לא תרעמב טרבמל לש םיבושחה ויאצממ
תחלשמה .דוראג יתורוד תושארב ,למרכה תורעמ רקחמל תיגולואיכרא תחלשמ הנגראתה 1929-ב.רחא םוקמל
טקייורפ .םיירוטסיה-הרפ םירקחמל יאקירמאה ס"היבו םילשוריב היגולואיכראל יטירבה ס"היב םעטמ הלעפ
, דא'ו-לא תורעמ ורקחנ ותרגסמבו ,1929-1934 םינש שמח ךרא (לחנה תרעמ) תורעמה לחנב תוריפחה
.(רונתה תרעמ) ןובאטו (ידגה תרעמ) לו'חס

1931-1934 ,1929 ןובאטב דוראג תוריפח

הנועב םייתסת םוקמה הריפחהש דוראג הרבס ןכלו ןטק ךוככ ןובאטה תרעמ התארנ תוריפחה ינפל
תילואילפהמ תויוברת לש ךורא ףצר הלגתה .םירטמ 24.5 יבועב םיעקשמ הפשח הריפחה םלוא .תחא
םיעקשמה תא הרפח דוראג .C הבכשב תילאטרדטנאינ השיא דלש םודקה ףשחנו ןוכיתה תילואילפהו
יפואב םייונישה ןמ הברה יוטיב ידיל ואב אל ךכמ האצותכ .םישוקמ תועצמאב ,מ"ס 10-20 לש םידברב
תויגולוטנמידס תוערפהו טומיק ,םיקדס ,תורוב לש תובכשה לש הייטנ ןוגכ ,םיטנמידסה לש דובירה
.םיבברועמ דוראג י"ע םיראותמה ןבאה ילולכממ קלח ,ןכל .תופסונ תובר
.תופסונ תוריפחל רתונ רכינ קלח םלוא ,ןובאטב םיעקשמה תיברמ ורסוה הריפחה ךלהמב

דוראג פ"ע תויגולואיכראה תובכשה ףצר
שש ורדגוה םיעקשמה ךתחב .ןורדמהו ןוציחה רדחה ,הבוראה יעקשמב זכרתה ןובאטב דוראג לש הריפחה רוזא
עבצו הרוטסקטה ,תירמוחה תוברתה יאצממ יפואב םייוניש י"ע ורדגוהש ,תוירקיע תויפארגיטארטס תודיחי
תומודה תוישעתהש ,החנהה לע ססבתהב ןובאט לש תויוברתה ףצרל תיגולונורכ תרגסמ העיצה דוראג .םיעקשמה
.תוינמז וב ןה הפוריאבו לארשיב
.ןוציחה רדחהו הבוראה ,ןורדמה - םיירקיעה הריפחה ירוזיאב דוראג יאצממ ןלהל
ןורדמה
:תובכש לש ףצר ףשחנ ןורדמב
.םיכירפו םימודא םיעקשמה .ןוציחה רדחבו ןורדמב האצמנ םירטמ 0.3-1.3 לש קמועב - A הבכש
םייפוטנ רוצ-יטירפ ,הזנורבה ,תיטנזיבה ומכ תונוש תופוקתמ םידירש ללוכו בברועמ יגולואיכראה אצממה
.ירטסומ-האולבלו
:תויתילואילפה תובכשה ףצר לעמ תורישי תדבורמ וז הבכש
.ןוילע ירטסומ-האולבל - B
.ןותחת ירטסומ האולבל - D-ו C
אצמנ ןוציחה הלובגש הלעתל ,הריפחה תא ליבגהל טלחוה הז בלשב . תידורבי ולשא - E הבכש לש ןוילעה דבורה
.ןורדמה תפינמ הצקל םורדמ םירטמ 8
הבוראה
ךתח ךרוא לכל המוד יגולואיכרא אצממ אצמנ לעופב ,םושירה תויחונל רקיעב תובכש יתש ונחבוה הבוראב
םיאצממ ואצמנ אל .םיחמצ ישרושב םירישע רוחש עבצב םיכירפ םיעקשממ בכרומ ןוילעה דבורה .תובכשה
רדחה לש םינוש םירוזיאב התנתשה םיעקשמה תופיפצ .םישבי םישענ םיעקשמה ןותחתה קלחב .םייגולואיכרא
.םינוש םיקמועבו
לש ןוילע ירטסומ האולבלל וכיושש רוצ יטירפ ןהב ואצמנו תיגולואיכרא הניחבמ תולד ולא תובכש יכ החוויד דוראג
.םיישונא םידלש ידירשו םייח ילעב תומצע םע היצקרב ישוג ,B הבכש

1967-1971 ןובאטב קנילי תוריפח
יללכ
םירקוחמ בכרומה תווצ ותיאו קנילי לש ותושארב ןובאטב תושדוחמ תוריפח וכרענ 1967-1971 םינשה ןיב
הנומת גישהל דעונ ,תושדח תוטישב ,רתאב רקחמה שודיח . היגולואוז-ואיכראו ,היגולואיג ,היגולונילפה ימוחתב
.ןבאה ילכ תוישעת תוחתפתה לעו רתאב םיעקשמה ףצר לע רתוי תקייודמ

ןובאטב קנילי לש הריפחה רוזא
יפרגיטרטסה ךתחה תא םוגדל טלחוה הריפחה תישארב .דוראג י"ע ראשוהש ימורדה ךתחב וכרענ קנילי תוריפח
.רתויב אלמה תויגולואיכראה תובכשה ףצר אצמנ וב ,ימורדה

קנילי פ"ע תובכשה ףצר
לשמ קייודמ ןפואב רפח קנילי .רתאב הריפחה תטיש לש תרזגנ םה ,םיאצממ לש תויצטפרטניאו הריפחה תואצות
דחוימב ,תובכשה ךתח תמאתהב ישוק רצונ םיאצממה ןיב האוושהב ןכ לע .יגולואיגה דובירל ותעד םשו דוראג
.תונותחתה תובכשב
םוקימה ינותנל םאתהב שדחמ הקולח הכרענ הריפחה רחאל .תויגולואיכרא תובכש 59 ורדגוה תוריפחה תפוקתב
.אצממ יזוכיר לש םידבר 309 ונחבוהו ,םיטירפה לש

דוראג פ"ע תיגולואיכרא הבכש
קנילי פ"ע תוברת - לולכמ
תיגולואיכרא הבכש רפסמ
B-C
הנוילע תירטסומ
1-26
D
הנוילע תירטסומ
27-32
D
הנוילע תירטסומ
33-36
D
הנוילע תירטסומ
37-40
D
הנוילע תירטסומ
41-42
D
הנוילע תירטסומ
43-49
D
הנוילע תירטסומ
50-58
D
המודק תירטסומ
59-61
D
המודק תירטסומ
62-69
E
רבעמ תדיחי
70-72
E
תיר'עמ תרוסמב תילשא -
הנוילע תידורבי -
תידומע -
תיר'עמ תרוסמב תילשא -
73-77
E
תיר'עמ תרוסמב תילשא -
78-80
E
הנותחת תידורבי -
תיר'עמ תרוסמב תילשא -
הנותחת תידורבי -
81-85
G
הנוילע תילשא -
90A-90J


ןובאטב יגולואיכראה ףצרה יבגל קנילי לש תויצטפרטניאה
ןוחרק-ןיבה ףוסמ רבעמה לח וז הפוקתב .םייתועמשמ םיימילקא םייוניש לש הפוקתב ודברוה םייר'עמה םילולכמה
התואב וררשש םיימילקאה םיאנתל םייר'עמה םילולכמה תעפוה תא רשוק קנילי .ןוחרקה תפוקת לא ןורחאה
העיפומ תיר'עמה תרוסמב תילשאה .לאיבולפ וא ,ןוחרק-ןיב לש םיאנתב העיפומ תידורביה ותעדל.הפוקת
םימוד םילקא יאנתב תועיפומ המודקה תירטסומהו תידומעה םיבהלה תיישעת וליאו םינותמ םילקא יאנתב
םינוש םידוקפתמ םיעבונ ,םייר'עמה םילולכמב םייגולופיטה םילדבההש ריבסמ קנילי ןאכמ .ןוחרק/םיילאיבולפ
.ןורחאה ןוחרק-ןיבה יהלש לש הפוקתב םייתביבסהו םיימילקאה םייונישל םירושק ויהש ,רתאב
תומגמ עיפוהל ולחה 79 הבכשב רבכ יכ שיגדמ קנילי םיידומעה םילולכמה לע וכרענש תופסונ תוקידב תובקעב
.רתאב תיתיישעת תוחתפתהב תוכמות ולא תויודע .םייטאמזירפ םיבהל רוצייל ואיבהש תויגולונכט
תושדח תוישונא תויסולכוא תסינכל תודע הווהמ הנניאו תימוקמ תוחתפתה איה תידומעהש קנילי קיסמ ןאכמ
.הנותחתה תירטסומה לש םיבהלה תיישעת החתפתה תיר'עמהמו תכשמנ תוחתפתהה תמגמ .רוזיאל
סחיהמ הלועה) םיזתנה לש ןודיעה תדימ לע םג ומכ םיזתנה יבועו בחורה ,ךרואה תונוכת לע קנילי ךרעש תוקידבמ
.ןמזה םע םיזתנה לש תוקקדהו תונדעתה תמגמ לע עיבצהל ןתינ ,םהילע הפילקה יוסיכ תומכו (בחורל יבועה ןיב
ףצר לע עיבצמ ןובאטב האולבל תקינכט לש תיתגרדהה העפוההו םיזתנה לדוגב יתגרדהה יונישה קנילי תעדל
.הערפה אלל תוישעת לש ךשמתמ

ןובאט תרעמב ןנור לש תוריפחה
.ןנור .א רוספורפ לש ותושארב תוריפח הרעמב תוכרענ הלא םימי דע 1973 תנשמ
.דוראג י"ע ראשוהש ךתחה לש ןותחתה קלחב דקמתמ רקחמה
רידגהל הרטמב םייגולוטנמידס םירקחמ וכרענ הנורחאל .דוראג לש E הבכשמ קלחו G, F תובכשה ףצר רפחנ ,ךכ
.רתאב הדברהה יכילהתו םיטנמידסה יפוא תא

מילון מונחים הסביבה הקדומה גיאולוגיה ממצאים תקופות ותרבויות שיטות החפירה תולדות החפירה המערה וסביבתה סיור מודרך לעמוד הראשי