B C D E F G

יללכ
(1964) ור י"ע ועצוהש תויתרדגה תוכרעמב ,םודקה תילואילפה תקולחל סיסבה תא תווהמ תוילשאה תוישעתה
-ודה םיסופיטה זוחאו םיינפ-ודה לש םייגולופיט-ונכט םינייפאמ סיסב לע רקיעב רדגוה יתוחתפתהה ףצרה .דרובו
טנבלב ופשחנש םילולכמל ןתמאתהו הפוריאב םירקחממ האצותכ ונבנ ולא תויתרדגה תוכרעמ .לולכמב םיינפ
:סרוה עיצהש הימונוסקטה תחוור םויכ .(1973) סרוהו (1970) דעלג ,(1934) טייבו דוראג י"ע ועצוה
.תידורבי-ולשאו הנוילע תילשא ,הנוכית תילשא ,המודק תילשא ,תילשא-הרפ
האולבל יזתנ םע תוילשא תוישעת ,ןוגכ ,תינמז-וב ,תוישעת לש בחר ןווגמ ועיפוה םודקה תילואילפה יהלשב
ןונבלו הירוסב .םר תכירבו םיפוסיכ ,תאניז-ןורבע לארשי ץרא רוזאב ,םהיניבמ ,םירוטק םירתאב רקיעב ואצמנש
תורישעה תוישעת וחווד ןכ .תישמשה ןוגכ די ינבא אלל םיזתנ תוישעתו תיאפדה ,תיקומסה :ןוגכ םילולכמ ואצמנ
F הבכשמ הנוילעה תילשאה ןוגכ הנוילעה-תילשאהו תידורבי-ולשאה ןהיניבמ ,האולבל תקינכטב וזתוה אלש םיזתנב
:םיבהל תוישעת םג תועיפומ םודקה תילואילפה יהלשב .הי'ואדנכ םוק-לא רושימב םירתאו הפאטק םוא ,ןובאטב
,תונטק די ינבא תעפוה אוה תוילשאה תוישעתה לכל ףתושמה יללכ ןפואב .תילמוחהו תידומעה ,תיקאינרוא הרפה
.תוירטמיסו תוחוטש

שאב הטילש
ןתינ .שאהמ יעבטה דחפה לע םדאה רבגתה דציכ אל ףאו ,שאב שמתשהל םדאה לחה יתמ וא עודמ םיעדוי ונא ןיא
ינפל יכ תואדווב עובקל ןתינ תאז םע .תנווכמ וא תיארקא הרעב יהוז םא תוהזל ןתינ אל םלוא ,הפירש ידירש תוארל
.םינבא םע םירדוסמ שא ידקומ ואצמנו תויה שאב הטילש רבכ התייה הנש ןוילימ 0.5
קשנכ ףאו ח"עב ינפמ הנגה ,לושיבל הנושארבו שארב אלא םומיחב ךרוצמ אקווד עבנ אל שאב טולשל ךרוצה יכ הארנ
.םירקל ובשחנ אלש םירוזיאב עמשמ ,י"אבו הקירפאב רבכ שאב הטילש לע תויודע תווהמ ךכל החכוה ,ינלטק
ומכ תגהנתמ שאהו תויה :רתוי הברה הקומעו תיניצר העפשה הנשי ,שאה לש וללה םיטושפה םישומישל רבעמ םלוא
םש אוה תאז םע .יח רבדכ ןומדקה םדאה יניעב הספתנ איה ,ב"ויכו השיערמ , םוח הקיפמ , תלכוא , הזז - יח רבד
אשונ יכ רכינו ונוצרכ שאה תא תויחהלו גורהל םדאה לוכי ,םייחה ילעב לכל דוגינב - שאב בושח ןייפאמל וביל
.תוומה לע בושחל ליחתהל ול םרגש אוה שאב לופיטו שומישה

לארשי-ץראב תוירוטסיהרפה תופוקתה

נ"הס ינפל םינש
(בוריקב)
היגולונורכ
תיגולואיג
תינוחרק היגולונורכ
הפוריאב
תויוברת הפוקת
120,000-1,000,000
ןוכית (ןועיבר) ןקוטסילפ
לדנימ
סיר-לדנימ
סיר
תילבבא
הנותחת תילשא
הניולע תילשא
הנותחת תילואילפ
45,000-120,000
ןוילע (ןועיבר) ןקוטסילפ
םריו-סיר
I םריו
II םריו
תיקוקימ
"תיקאינרוא-הרפ"
תירטסומ ,תידורבי
הנוכית תילואילפ
35,000-45,000

18,000-35,000

8,300-18,000

III םריוIV םריו

,"הרימא") - I בלש
("תיתחת רקוב"
- II בלש
,(תירמחאה תרוסמה)
- V-III בלש
(תיקאינירואה תרוסמה)
ןוילע תילואילפ
8,300-18,000
ןקולוה
תיראבכ
תירטמואיג - תיראבכ

תיפוטנ
תיתילואילפיפא
(תיתילוזמ)
הפוקתה
תינוחרק-רתבה
5,500-8,300
'א בלש
'ב בלש
'ג בלש
תיתילואנ
תימריק-םדק
4,500-5,500
  תיתילואנ
תימריק


האולבל אלל הנוילע תילשא ילולכמ
םוא ,ןובאטב F הבכשמ הנוילעה תילשאה תמגוד ,תורעממ רקיעב םיעודי האולבל אלל הנוילע-תילשא ילולכמ
.הי'ואדנכ םוק-לא רושימב םירוטק םירתאב םג ואצמנ הנורחאלו דורביו הפאטק
רקיעב תבכרומ םיזתנה ילכ תצובק .םיינפ-וד לש הובג זוחאב םינייפאתמ םילולכמה תיגולופיט הניחבמ
ינבאב ןייפאתמ הפאטק םואמ ילשאה לולכמה .םיררבושמ םיזתנו םיננושמ ,ןוילע תילואילפ ילכ טעמו םיפצרקממ
.םירקנו םידרגמ ,םיפצרקמכ םיזתנ ילכ לש הובג זוחא ,ףסונב .תושלושמו תולגועמ ,תובחר תולגלגס די

תידורבי-ולשאהו תידורביה
אוה תידורבי-ולשאהו תידורביה היישעתב יסופיטה ילכה .םיבהל אללו האולבל אלל היישעתכ הנייפוא תידורביה
תידורבי-ולשאכ ורדגוהש די ינבא םע תובכשב ןיחבה טסור .תוגרדמ רורבשב ררבושמה הבע זתנ לע יוטנ ףצרקמ
.תידורבי ורדגוה די ינבא אללו
חטש ילעב כ"דב ,האולבל תקינכטב ושענ אלש םיבעו םירצק םיזתנ לש הובג זוחאו םיינפ-וד תוללוכ ןבאה תוישעת
.םיננושמו םיבהל ילכ טעמו בחר םיסופיט ןווגממ םיפצרקמ לש הובג זוחא ,ךומנ םיבהל זוחא ,קלח השיקנ

תידומעהו תיקאינרוא-הרפה
םילכה תצובק .דורבי עלסה הסחמב טסור י"ע הנושארל הרדגוהש םיבהל תיישעת איה תיקאינרוא-הרפה
לולכמב ירקיע ביכרמ םיווהמ םיבהלה .םירקנו םיווזמ םידרגמ :ןוגכ ןוילע תילואילפ ילכ לש הובג זוחאמ תבכרומ
חטשו תורידס תועלצ ,ידיאוזפרט בחור ךתח ילעב בורל .ןוילע תילואילפ יבהלל תיגולופרומ הניחבמ םימוד םהו
.חוטש השיקנה
.םתומכ םינידע אלו רתוי םייביטימירפ ךא םייקאינרואה םיסופיטל םימוד םיבהלהו םילכהש ראת טסור
"תיקאינרוא-הרפ" חנומה תא דוראג הצמא דורביב םייקאינרוא-הרפה םילולכמה לע חווידה ירחא רצק ןמז
םיבהלה ילולכמש דוראג הניחבה תשדוחמ הקידב ירחא םלוא .ןובאטב E הבכשב ואצמנש םיבהל ילולכמל
ןכ לעו בג ילעב םיטירפ לש הובג זוחא םיליכמו דורבי לש תיקאינרוא-הרפהמ תיגולופיט הניחבמ םינוש ןובאטב
."תידומע" םתוא הרידגה
תידומעה .דוראג לש E תבכשל יללכ ןפואב תוליבקמה תובכשב ןובאטב קנילי תריפחב אצמנ ידומע לולכמ
הובג זוחא אוה תידומעה לש ירקיעה ןייפאמה .תידורביהו תיר'עמה תרוסמב תילשא תובכש םע ןיגוריסל תדבורמ
.בג ילעב םיניכס לש
וכייש ןה .ןהיניב בורק רשק חתפתה םכלהמבש ,תידומעל תידורביה ןיב הזויבמיס יסחי תועיצמ דיירבקריקו דוראג
.המ ןמזל וז דצל וז ויחש ,תולדבנ תוישונא תוצובק יתשל תידורביהו תידומע / תיקאינרוא-הרפה םילולכמה תא
םיבהלה תוישעת .םייקאינרוא-הרפה וא םיידומעה םילולכמה םג ואצמנ םיידורבי םילולכמ ואצמנ םהב םירתאב
תאז םע דחי ,וזמ וז קהבומב תולדבנ תוישעת יתש .םידורביה םיזתנה תוישעת םע ןיגוריסל תובכושמ ואצמנ
,תסרוג דוראג .ןמז קרפ ותואב ועיפוהו רתאה םוקימל המוד יפרגואיג םוקימב ורחב תויסולכואה יתשש הארנ
לש דחוימ ןפכ ןובאטב ידומעה לולכמה תא האר קנילי .תינמז וב ומלענ תידורביהו תיקאינרוא-הרפה תידומעהש
/ לאיבולפרטניא םילקאה יאנתב םיפוליחל תידומעה תעפוה תא רשקו ,תיר'עמה תרוסמהמ קלחכ ,תידורביה
.לאיבולפ
ןיב תיגולונכט האוושה סיסב לע .הנוש תיגולונכט תרוסמ םהב האורו תידורביהו תידומעה ןיב דירפמ ןנור ,םתמועל
תוארל עיצמ אוה ,ןוילעה תילואילפה יבהלו ןוכית תילואילפ יבהל ,םייקאינרוא-הרפה םיבהלה ינייפאמ
.תינרדומ תישונא תוגהנתהל יוטיב תידומעהו תיקאינרוא-הרפב

רונתה תרעממ ןבאה ילכ ילולכמ לש תוינייפוא תונוכת

םיזתנ לש בחור/יבוע סחי

היישעת תונוש ןויצח עצוממ קנילי תובכש דוראג תובכש
תרחואמ תירטסומ
5.0 4.2 4.6 I B

C
המודק תירטסומ
5.0 4.1 4.5 II D
3.9 4.0 4.3 III - VIII
3.1 3.9 4.2 IX
("תיר'עמ") המודק תיתילואילפ
2.8 3.6 3.9 X E
2.7 3.1 3.4 XI
2.5 3.2 3.5 XII
2.3 3.2 3.5 XIII
  1.9 3.9 3.2 XIV F

G

מילון מונחים הסביבה הקדומה גיאולוגיה ממצאים תקופות ותרבויות שיטות החפירה תולדות החפירה המערה וסביבתה סיור מודרך לעמוד הראשי