פ"ע .ןובאט תרעמב ואצמנש תויגולוטנמידסו תויגולונילפ , תויטסינואפ תויודע לע ססבתמ רבעב הביבסה ןויפא
יונישה סיסב לע ,יללכ ןפואב רבסוהש ,םיימילקא םייוניש ףצר לע ודיעה ןובאטמ םייחה ילעב תומצע ידירש תייב
E הבכשב .שביו םח םילקא לע יבצהו חל רק םילקא לע דיעה רומחיה.יבצה תמועל רומחה תעפוה ירועישב
תיטסינואפ הניחבמ הלד התייה F הבכש .רעי תביבסל ומיאתה דוראג תעדלש רושו םיאבצ ,םילייא רקיעב ואצמנ
.הביבסה יאנת לע דומעל היה השקו
קלוח ךתחה .ןדוביר ןפואו תובכשה רקחמ לע םג שגד םשוה רתאב קנילי לש תוריפחה ךלהמב ,רתוי רחואמ
הזמ הז ודרפוה םידברה .תויגולוטנמידס תודיחי 14-ל תינשמ הקולחבו ,תוירקיע תודיחי שולשל תישאר הקולחב
.םהיניב הרורב תיגולוטנמידס המאתה רסוחל םאתהב
ןורדמהמ הסור-הרט עקרק לש הפיטשמ האצותכ ודברוהש תויסרח לש םימודא םיעקשמ (B הבכש) - I הדיחי
.הרעמה תרקתמ וקתינש ריג ינבא הליכמ הבכשה ,ףסונב .הרעמה לא הבוראה ךרד
םידברו הפורש עקרק תובכש ,םחפ ידירש - תורוחש תובכש לש ןיגוריסל דובירמ תבכרומ (C הבכש) - II הדיחי
.(B-ב ואצמנש ולאל םיהזה) הסור-הרט לש
הלעמ יפלכ הטמלמ .חורה י"ע הרעמב ועקשוהו ועסוהש םיעקשממ תבכרומ (G דע D תובכש) - III הדיחי
.סלל לוחמ הגרדהב םיפלחתמ םיעקשמה
.ףוחה רושימב אצמנש טינאילואיאה רכרוכל דואמ תומודו לוחמ תובכרומ F-ו E תובכש
עיגהש סללו ףוחה רושיממ עיגהש לוחל םיילואיא םיעקשמל "תדוכלמ"כ השמש הרעמה .סלמ תבכרומ D הבכש
לש הלודג תומכ לשב םג וצאוהש ,םיימיכ הילב יכילהת ולח III הדיחי לש הדברהה תפוקת לכ ךשמב .רבדמהמ
הרישע איה ךא ,םייח ילעב תומצע ורמתשנ אל הדיחיב ,ךכמ האצותכ .הרעמה ויחש תופועו םיפלטע תאוצ
.םייחה ילעב תומצע לש הילב ירצות הארנכ םיווהמה ,םיטאפסופב
תודמלמה תועפות רפסמ וב ליכמהו רורבה III-ל II ןיב עגמה תמועל ,יתגרדה דואמ II-ל I הדיחימ רבעמה ,םוכיסל
.וז הדוקנב לחש יפארגיטארטס רבשמ לע
םידיעמו C הבכשב ואצמנש םייח ילעב תומצע ידירש הארמ סאה י"ע ךרענש םייח ילעב תומצע יפסאמ רקחממ
םיצע לש ךומנ זוחא וארה ץיבורוה י"ע וקדבנש ןלופה תומיגד .תרפרפחה תעפוהמ ףקתשמש יפכ חל םילקא לע
,םיצע לש ןלופב רישע תומיגד בכרה אצמנ D-ו C תובכשב התמועל .E םיחותפ םיחטש לע דיעמה םיחמצ בכרהו
תפוקת תישארב ודברוה הארנכו רתוי ילאיבולפ-חלו רק םילקא לע דיעמ הז בכרה .ןולא יצע םבורב הבכשב
.םריו ןוחרקה
יפסאמ ןיב המאתה יא תנייצמ ןורבע-ןייטשנייו ,ןובאטה תרעמ רוזאב ולחש םייתביבסה םייונישה תא ןייפאל ןויסינב
שי אצממה חותינבש עצומ ,ןכל .תיגולוטנמידסהו תויגולונילפה תויודעה ןיבל תונושה תובכשהמ םייחה ילעב
םיעפשומה ,םייגולוטנמידסו םייגולונילפ םיאצממ ןיב ןיחבנ ןכ לע .ויפוא לע עיפשהל תויושעה תויטה לע ססבתהל
םדאה לש םילוקישה תכרעממ םיעפשומה םייטסינואפה םיאצממה ןיבל הביבסה לש יעבטה הנבמהמ רקיעב
.הביבסה ןמ םיבאשמה תא לצנמכ
םיה ינפ סלפמ הבש המח הפוקתב ודברוה (דוראג פ"ע) F-ו E תוילוחה תובכשה םנמא םא ןורבע-ןייטשנייו תעדל
םייחה ילעב ואצמנ םש .רהב ךרענ דייצה רקיע ,ןכלו תיררהה הביבסה תמועל רצ היה ףוחה רושימ ,הלע
היה ןתינ ,בחרתה ףוחה רושימו גוסנ םיה רשאכ .(רומחי) חל םילקא לע םידיעמה ,ינוכית םיה שרוחל םייסופיטה
תמגוד םיחותפ םיינובשע םירוזאל םיינייפואה םייחה ילעב ואצמנ וללה םירוזאב .רתוי בחרנ ףקיהב דייצ וב ךורעל
ליעלד הרקמב ךא .םוח/שבוי יאנת תוררתשהמ האצותכ תרבסומ לולכמב םיאבצה זוחאב היילעה בורל .יבצה
.החל הפוקתב ,ףונב אקווד יוניש ףקשמ רבדה


מילון מונחים הסביבה הקדומה גיאולוגיה ממצאים תקופות ותרבויות שיטות החפירה תולדות החפירה המערה וסביבתה סיור מודרך לעמוד הראשי