םינומטה יעבטהו ישונאה עדימה ברימ תא ףוסאל הסנמ תירוטסיהירפה הריפחה ,תויגולואיכרא תוריפחל המודב
םיטעמתמ ,םירבדה עבטמ ,היגולואיכראבש ולאמ רתוי תומודק תופוקתב תקסוע הירוטסיהירפהו רחאמ .המדאב
.רתוי תויטיאו תונידע הריפח תוטישב ךרוצ שיו רתאב םיישונאה םידירשה
הדובעה .םיבדנתמו הירוטסיהירפל םיטנדוטס ,םינוירוטסיהירפ י"ע תינדי הרוצב תעצובמ הריפחה תכאלמ לכ
,היצקרב לש תובע תובכשב םילקתנ רשאכ .תונטק תושרבמ תרזעב םיתיעלו םינידע םילכ תרזעב תישענ
.דבכ ינכמ דויצו ריוא ישיטפב םירזענ ,תוינדי תוטישב ןחצפל ןתינ אלש
רשאכ .רטמ 1 X רטמ 1 לש לדוגב םיעובירל ,תיתוכאלמ הרוצב ,קלוחמ אוה ,רפחנה חטשה לש ותריחב רחאל
הריפח תדיחיכ רפחנ הזכ עוביר לכ .םירטמ יעברל ,עבראל ולא םיעוביר םיקלוחמ ,הרתי הדפקהב ךרוצ ונשי
.רתאה לש יללכה לזאפל רתוי רחואמ תפסאנש תדרפנ
םושיר תרשפאמ הדובע לש וז הרוצ .םינמוסמה םיעובירה ןמ דחא לכב תיפרגיטרטס הרוצב תעצובמ הריפחה
(יקפוא) בחרמבו (יכנא ךתח) ןמזב םייונישב הבוט הנחבה ,הרוטקטיכראהו ןטקה אצממה תוטנידרואוק לש קיודמ
י"ע ,םינשב םיפלא תואמ ךשמב רתאב וללוחתהש םיישונאהו םייגולואיגה םייונישה לכ לש הבוט הנחבה תלוכיו
.קמועה ךתחב תוננובתה
לש תויגולואיג תומיגד ןכו תישונא תלוספ םג ללוכה רתאב ישונאה רמוחה לכ תא ףוסאל םידיפקמ הריפחה ךלהמב
.רחא דחוימ אצממו ח"עב תומצע ,ןלופ תוקידבל ינטוב אצממ ,עקרקה
היה ןתינ אלש רחא ריעז אצממו תוריעזה תומצעה תא וכותמ ףוסאל ידכ בוטר ןוניס רבוע רפחנש רמוחה לכ
.תונושה תודבעמב םיפסונ רקחמו דוביעל םיגלטוקמו םיריוצמ ,םימשרנ םיאצממה לכ .הריפחה ידכ ךות וב ןיחבהל
תא רתוי רחואמ ףרצל היהי ןתינש ידכ רתאב ומוקמב טטרושמ אוה ,ינוטקטיכרא וא ידוחיי אצממ הלגתמו הדימב
.רתאב םדאה לש ובשומ תרוצ לע קיסהל היהי ןתינ הנממ תחא הרורב הנומת ידכל אצממהו םיעובירה לזאפ

מילון מונחיםהסביבה הקדומהגיאולוגיהממצאיםתקופות ותרבויותשיטות החפירהתולדות החפירההמערה וסביבתהסיור מודרךלעמוד הראשי