G הבכש


היישעתה .םריו סיר ןוחרק ןיבה תישארל הכיושו "תיקאיט" דוראג י"ע הרדגוהש היישעת .םירטמ 3.8 הייבוע
םיינפ וד ואצמנ אל וז הבכשב .קלח השיקנ חטש ילעב בורל ,םינטק םיזתנ ילכ טעמו םיזתנמ תבכרומ תיקאיטה
.תורעמה לחנב רתויב םודקה לולכמל תבשחנו םאה עלס לע תורישי הדברוה הבכשה .תומצעו