F-ל E ןיב רבעמה דוראג יפ לע .םריו-סיר ןוחרק ןיבל תסחוימה הנוילע תילשא היישעת .םירטמ 3.6 יברימה הייבוע
הדיריו דיה ינבא ביכרמב היילע תמגמ תרכינ E הבכש תמועל וז הבכשב ואצמנש םילולכמל האוושהב .יתגרדה היה
תבכרומ םיזתנה ילכ תצובק .תוילאבוא טעמו תויסגא די ינבאמ רקיעב תבכרומ םיינפ-ודה תצובק .םיזתנה ילכ זוחאב
בור .דועו תועבורמ תועלצ ילב ,םיווזמ ,םיפצרקמ ןוגכ Ed הבכשל םג םיינייפואה םיסופיט םהיניבו םיפצרקממ רקיעב
ןכתיי דוראג תעדל .ךתחב םיקימעמש לככ םתומכב הדירי תמגמ תיארנו F הבכש לש ןוילעה קלחב ועיפוה םיפצרקמה
אצממה רקיע תא תווהמ די ינבא .F הבכש לש ןוילעה דבורב ואצמנ םבורו תויה Ed הבכשמ ורדח םיפצרקמהש ףא
.האולבלב שומיש השענ אל וז הבכשב םג .דדוחמ הצק תולעב די ינבאו םיילאבוא םה םייטננימודה םיסופיטהשכ
.הביבסה יאנת לע דומלל היה ןתינ אל ,עורג םהלש רומישה בצמו םתומכב םילד F הבכשב םייחה ילעב ידירשש ןוויכ

מילון מונחים הסביבה הקדומה גיאולוגיה ממצאים תקופות ותרבויות שיטות החפירה תולדות החפירה המערה וסביבתה סיור מודרך לעמוד הראשי