E הבכש


D הבכש ןיב .התמדוקל וז הבכש ןיב תוישעתה ףצרב רורב לדבה תראתמ דוראג .םירטמ 7.2-ל עיגמ יברימה הייבוע
וז הבכשב .םריו-סיר ןוחרק ןיבל םיכיושמה ןוילע ילשאה ילולכמ עיפוהל םיליחתמו 'ירטסומ האולבל םלועה' עטקנ E-ל
תילשאה לש םייפוסה םיבלשל וסחוי ךא ,תיקוקימכ הליחת ורדגוהש ,תידומעהו תידורביה תוישעתה ידירש םיעיפומ
.ןכמ רחאל
םיפיה םיטרפה ואצמנ Ea-ב .ןהיניב יתגרדה יוניש הארנו (Ea-Ed) תובכש תת עבראל דוראג י"ע הקלוח וז הבכש
םיבע םיזתנב םינייפאתמ ןבאה תוישעת ילולכמ .םיפי תוחפהו םינטקה םיטירפה ואצמנ Ed-ב דועב רתויב םילודגהו
תיסחיו םיבע םיזתנ לע ותתוסש םיפצרקמ לש בחר ןווגממ רקיעב תבכרומ םילכה תצובק .האולבל תקינכטב ושענ אלש
.די ינבא טעמ
,E הבכשב יטננימודה סופיטה איה תימופידרוקה דיה ןבאש אצמנ ןוספורו טייר ,דעלג י"ע וכרענש םירחואמ םירקחממ
.דוראג פ"ע
.Eb-בו Ea-ב רקיעב ואצמנו תונוילעה תובכשב ואצמנש ולאל האוושהב טעומ E הבכשב ח"עב תומצע לולכמ