D הבכש


תוירטסומ תובכשב .םריו-סיר ןוחרק ןיבל תכראותמה הנותחת תירטסומ האולבל תיישעת .םירטמ 2.7 יברימה הייבוע
רקיעב בכרומ D הבכש לולכמ .יסופיטה יגולונכטה ביכרמה תא האולבל יזתנ םיווהמ וז הבכשל לעמ תודבורמה
ךא ,C הבכשב אצמנל המוד D הבכשב הנואפה לולכמ .'ףיז ובא ידוח' םג ףסונבו ,האולבל תקינכטב ורצויש םיבהלמ
.תויגולוקא תוביבס ןווגמ לש שגפמ הוויה ןובאטה רוזאש 'תייב הקיסה הלא םינותנ לע הססבתהב .ונממ ןטק
.תרעוימ תיררה הביבסו החותפ תינובשע הביבסב לבג רוזאהו ןתיא לחנ היה תורעמה לחנ