C הבכש


התעדלש םושמ ,הנותחת תירטסומ האולבלל וז הבכמב היישעתה תא הסחיי דוראג .םירטמ 2.2 - יברמה הייבוע
םיפצרקמ לש הובג זוחא אצמנ .םיילאבוא האולבל יזתנב ןייפואמ לולכמה .םריו-סיר ןוחרק ןיבה ףוסמ איה הבכשה
.B-ל האוושהב םידוחה תומכב תיתועמשמ הדירי םע
דיעמ הז ףסאמ .םטופופיהו םינינת ,םיפנרק ,םיקותמ םימ יבצ םהיניבו ,ח"עב תומצע לש לודג לולכמ אצמנ וז הבכשב
השיא לש דלש רפחנ הבכשה לש ןוילעה הקלחב .הלודג םיעקשמ תומכ תלעבו המח ,החל תוציב תביבס לע
.ינרדומ םדאל תכייש הארנכ ,דינימוה לש הנותחת תסל האצמנ היתחתמ מ"ס 90-ו תילטרדנאינ