B הבכש


הנוילע תירטסומ האולבל תיישעתב תנייפאתמ .םריו ןוחרקל דוראג י"ע הסחוי .םירטמ 3.4-ל עיגמ יברימה הייבוע
ינש םה לולכמב םיחיכשה םייחה ילעב .רוצה ילולכמב םיילאבואו םישלושמ ,םינטק האולבל יזתנ לש הובג זוחאבו
.החל הפוקתב רעי תביבס לע ,דוראג תעדל ,םידיעמה ,ינומדא לייאו רומחיה - םילייא לש םיגוס