תידורבי-ולשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
E הבכש סיסבמ

      .5
תירורעקש
.1
דרגמ
  .6
תירורעקש   
.2
דרגמ   
.9
    ףצרקמ תלוספ     
  
         .7
תירורעקש
     .3
דרגמ
       .8
ןנושמ
     .4
דרגמ