תידורבי-ולשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
E הבכש סיסבמ

       1-5
         םינוש םירקנ