תידורבי-ולשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
E הבכש סיסבמ

.6
ינפ-וד ףצרקמ    
.3
לופכ ףצרקמ
.1
ינפ-וד ףצרקמ
.4
סנכתמ ףצרקמ   
     .7
סנכתמ ףצרקמ
     .5
יוטנ ףצרקמ
     .2
רומק ףצרקמ