תידורבי-ולשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
E הבכש סיסבמ


  .3
יבחר ףצרקמ    
  .1
יבחר ףצרקמ
.4
רצומ בג לעב ףצרקמ   
     .5
ןוזליח
     .2
ןוחג לע ףצרקמ