הנוילע-תילשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
E הבכש סיסבמ

       1-6
         םירומק םיפצרקמ