הנוילע-תילשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
F הבכש


.6
עצרמ   
      .4
   רקנ    
     .1
דרגמ

.2
דרגמ
     .7
עצרמ
     .5
רקנ
     .3
רקנ