הנוילע-תילשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
F הבכש


.5
תירורעקש 

.3
ףצרקמ
ןוחג לעב  
 .1
לופכ ףצרקמ

 .6
ןנושמ/רקנ
(החוטש הזתה)
 .4
יבחר ףצרקמ 

 .2
לופכ ףצרקמ