הנוילע-תילשאה הפוקתהמ םיזתנ ילכ
F הבכש

.5
רשי ףצרקמ   
   .4
רומק ףצרקמ     
     .1
זיז לעב טירפ
.2
רומק ףצרקמ
     .6
רשי ףצרקמ
     .3
רומק ףצרקמ