7.57KB 9.83KB 12.7KB
11.7KB
14.8KB 6.02KB

14.1KB

11.4KB

13.8KB

12.5KB

12.7KB

7.48KB

11.6KB

7.03KB

8.03KB


םיזתנ ילכ
תידורבי-ולשא
25.7KB
םיזתנ ילכ
תידורבי-ולשא
24.4KB
םיזתנ ילכ
תידורבי-ולשא
36.9KB
םיזתנ ילכ
תידורבי-ולשא
31.6KB
םיזתנ ילכ
תידורבי-ולשא
31.5KB
םיזתנ ילכ
הנוילע-תילשא
26.5KB
םיזתנ ילכ
הנוילע-תילשא
28.7KB
םיזתנ ילכ
הנוילע-תילשא
26.9KB

חפנ םע ,ילטרדנאינ סופיטמ ,הצחמל ץווכמ הרובקב השיא דלש אצמנ ,ןוכיתה תילואילפה ןמ הבכשב ,רונתה תרעמב
.ק"מס 1300-כ ןב תלוגלוג
דלשל תחתמ טעמ .D הבכשב יפרגיטרטסה המוקימ תא רזחשל עיצה קניליש דועב ,C הבכשל וז הרובק הכייש דוראג
תרעממ השיאה לש הנמז .רונתה תרעמב תופסונ תובכשב ואצמנ םדא לש םידדוב םידירשו ,םדא תסל האצמנ הז
1500-כ לש תלוגלוג חפנ לעב (סנייפס ומוהה) ןובנה םדאה סופיט ןיבל הניב סחיה רורב אל ןכו ,אופא עודי וניא רונתה
ביבס הנורחאל וכראותו ןוכיתה תילואילפה ןמ םה ףאו ,הכומסה ידגה תרעמב ואצמנ ונממ םיבר םידירשש ,ק"מס
.ונימי ינפל הנש 90,000

9.4KB
25.1KB
11KB

מילון מונחיםהסביבה הקדומהגיאולוגיהממצאיםתקופות ותרבויותשיטות החפירהתולדות החפירההמערה וסביבתהסיור מודרךלעמוד הראשי