ריג ןבא

.CaCO3 ובכרה ,תימי הביבסב רצונה עקשמ עלס                 היגולואוז-ואיכרא

יחה לע דומלל ןתינ תומצעה רקח ךותמ .םייגולואיכרא םירתאב ואצמנש ח"עב תומצע רקח                 
.רתאה יבשוי תלכלכו םייחה תוחרוא ,דייצה יגהנמ ,רתאה תוביבסב םודקה                 ןעלוב

.לעמש תובכשה תועלבנ ןכותלש תויטסרק תורעמב הפצרה תוטטומתה לש העפות                 
היצקרב

.תוינריג תסימת תרידח תובקעב דואמ התשקתה רשא הבכש                 
לוח

.מ"מ 2-0.005 ריגרג לדוג                 


תיסרח

.מ"מ 0.002-מ לודג ריגרג לדוג                 
הימונוסקט

.תיעדמה ןוימה תרות רקח                 
האולבל

.יפוסה ילכה לש שארמ ןונכת תרשפאמה ןבא ילכ רוציי תקינכט                 
יטאמזירפ בהל

.(הרסנמכ) תיטמזירפ ותרוצש ןיערגמ קפומה בהל                 
היגולופרומורקימ

.בטקמ רוא פוקסורקימ תרזעב םייפרגורטפ םיפקש חותינ                 
טנמידס

.עקשמ                
היפרגיטרטס

,תובכשל סחיב רתוי הנותחת הבכשהש לככ .עקרקה לש תודברתההו תובכתשהה תרות                 
.תויגולואיכראה תוריפחה לכ תועצובמ וז הטישב .רתוי המודק םג איה הילעמש הבכשה                 
דעו רתויב תורחואמהמ תובכשה תא תפשוח ,המדאה ךות לא תיכנא הרוצב תדרוי הריפחה                 
.רתויב תומודקה                 

טליס

.מ"מ 0.005-0.002 ריגרג לדוג                 
הנואפ

.יחה                
טילוטיפ

.חמצה ךותב תורצונה יפרומא יטקיליס לרנימ לש תונוש תורוצ                 
היגולונילפ

ונל רשפאמ םייגולואיכרא םירתאמ ופסאנש הקבא יריגרג יוהיז .םיחמצ לש הקבא יריגרג רקח                
םיחמצב שומישהו רתאב תויתנועה ,הביבסה יאנת ,וב הייחמצה ,םודקה ףונה תא ןיבהל                
.ןומדקה םדאה לש ותלעותל םימיוסמ                


טסראק

.םיינריג םיעלס תסמהב אטבתמש היילב ךילהת                 
ץרווק

.רתויב ץופנה ,SiO2 ובכרהש לרנימ                 
תילאיבולפרטניא הפוקת

.שבוי תפוקת ,הכומנ תוחלה הב הפוקת                 
תילאיבולפ הפוקת

.ההובג תוחלה הב הפוקת                 
תינוחרק-ןיב הפוקת

וקו םיטשפתמ םיסונייקואה ךכ לשבו םיבטקה רוזאב םינוחרק תוטעמתה הנשי הבש הפוקת                 
.קמטצמ השביה                 תינוחרק הפוקת

וקו םימצמטצמ םיסונייקואה ךכ לשבו םיבטקה רוזאב םינוחרק תורבטצה הנשי הבש הפוקת                 
.בחרתמ השביה