הרעמ תאז .םיה ינפל לעמ םירטמ 60 -כ לש הבוגב ,ףוחה רושימל הנופה תינוש לש קוצמב תאצמנ ןובט תרעמ 

.המיימשה הבורא הרעפנ ירוחאה רדחבשכ ,םירדח השלשמ תבכרומה תיטסראק
ריבס .ןעלוב תרוצב םאה עלס םג ףשחנ ובש ימינפה רדחב ,ירקיעה יפרגיטרטסה ךתחה תא תוארל ןתינ 
.םייטסראק םינעלוב םירועפ הרעמה ירדח תשולש לכבש חינהל 
רתוי קד השענו םירטמ 16 - כל דע עיגמ ,םאה עלסל דע חטשה ינפמ ,הרעמה זכרמב ירקיעה ךתחה לש ויבוע 
ינפ תא התוויהש A הבכשמ .(G דע A-מ) תוירקיע תובכש עבשל דוראג ידי לע קלוח הרעמה יולימ .םידדצל 
תילואילפה תובכש דעו תוירוטסיה תופוקתמ םידירש ופשחנ הבו התריפח הלחה דוראגש תעב חטשה 
.הרעמה תיתחתב תואצמנה G ו F , E ןותחתה 
יפל תויגולואיג תודיחי שולשב וריכה דנראפו גרבדלוג םיגולואיגה קנילי לש תוריפחה ןמזב , 70 -ה תונשב 
ורשפא הלא לכ .דועו תיסרח ,טליס ,לוח לש היגולרנימ ,רגרג לדוג תקידב :ןוגכ הדבעמ תוקידבו הדש תויפצת 
4.5-כ יבוע) I הדיחי .ןמזהו הביבסה יאנת לש היצקנופכ םהלש הילבה תדימו םיטנמידסה רוקמ תא רידגהל 
םייביסמ םישוג םע תבברועמ ,המודא תיסרחמ תבכרומ (דוראג לש B הבכש) רתויב הנוילעה איהש ,(רטמ 
תיסרח לש םידברמ תבכרומ (דוראג לש C הבכש ,רטמ 2.5 יבוע) II הדיחי .ינשמ יופיצב םייוטע ריג ןבא לש 
העשת תוחפל) III הדיחי .ןיגוריסל רוחש םחפו ןבנבל רפא לש םידברמו ,המוח וא הדורו תיסרח ,המודא 
.םידבורמ תולוחמ רקיעב תבכרומ (דוראג לש G דע D תובכש ,יבוע םירטמ 
לש תונוילעה תובכשבשכ ,רתויו 60% -ל 50% ןיב הענ III הדיחי תיתשתב לוחה תומכש וארה הדבעמ תוקידב 
לרנימ אוהש ץרווק לרניממ םיבכרומ לוחה ירגרגמ 90%-מ רתוי .יטליסה עטקמה טלוש III הדיחי התוא 
םנשי ץרווקל ףסונב ףוחה תולוחב .םיה ףוחמ חור י"ע הרעמל אשינ ץרווקה לוחש קפס ןיא .הילב ינפב דימעה 
םילרנימה ןיב סחיהש ררבתה .רתוי ןטק םיימיכ הילב יכילהתל םתודגנתה רשוכש םירחא םילרנימ םג 
טודיפא םילרנימה תומכ ,לשמל .ךתחה ךרואל הנתשמ תולקב םילבתמה םילרנימה ןיבל הילב ינפמ םידימעה 
תודיחיבש וזמ III הדיחיב יתועמשמ ןפואב התוחפ (םידימע-אל םילרנימ הלא ,ץרווקל דוגינב) הדנלבנרוהו
תאז תורמל .דואמ םירידנ ריג ןבא ישוג םג ,III הדיחיב הקזחה הפיטשהו הסמהה ללגב .II-ו I תונוילעה 
תודוה הרידא תומכב תורעמב תשחרתמ ןחרז תורבטצה .האישל העיגמ ןחרז תובוכרת לש תורבטצהה 
ןהו םשג תובקעב ןה הרעמל םימ תרידח תמייקו הדימב .תשלשל תוריתומו תורעמב תופסאתמש םירופיצל 
לש הקזח הילבל תמרוג תרצונה תינחרזה הצמוחהו םימב סמנ תשלשלבש ןחרזה ,םוהתה ימ תיילע תובקעב 
ךותל איבה ןומדקה םדאהש םייח ילעב תומצעש ,הארנכ ,הביסה וז .תיגולואיכראה הבכשבש םיביכרמה לכ 
ןחרז תובוכרת לש תוימיכ תויצקאירמ האצותכ תיקלח ולכאנ רוצ ילכ וליפאו ,ןיטולחל ומלענ ןובט תרעמ 
.(םיטפסופ) 
םידבר םיתחונ םויכ III הדיחיבש ןייצל יואר ?ןובט תרעמב הפצהה רוקמ אוה המ - הלאשה תלאשנ ,ךכ םא 
םידברה תיטנ .םייקפוא הארנכ ויה תירוטסיהרפה הפוקתב הרעמב תובשייתהה ןמזבש תובכשל ןעלובה ךותל 
ינשמ יטסרק ךילהת תובקעב םירוגמה תפציר לש תוטטומתה לע ,הארנכ ,העיבצמ III הדיחי לש תיתשתב 
.םוהתה ימ תיילע תעב 
םיכילהת ןווגמ לע תופסונ תואצות ולבקתה ,ןנור םהרבא 'פורפ י"ע תולהונמה ,תונורחאה תוריפחב
טרופמ עדימ .םיטנמידסה לש תוינושארה םהיתונוכת תא ונישש ,םדאה תוליעפל םירושקה הלאו םייגולואיג 
רקחמ .םיטילוטיפ חותינו היגולופרומורקימ ןוגכ ,תושידח תויגולוטנמידס תוטישב שומיש תובקעב גשוה 
לש ,םינבלב ןהו םימוחה ןה ,םימודאה ןה ,םידברבש הארה ןמציוו ןוכמו הפיח תטיסרבינוא לש ףתושמ 
.םתפילקבו םיצעב םרוקמש םיטילוטיפו תורודמ רפא ,םחפ ,הפורש הסור-הרט לש םידירש םיאצמנ C הבכש 
םיליכמ םימודאהו םימוחה םידברה םג יכ םא ,רפאה לש םינבלה םידברב אצמנ םיצעה לש םיטילוטיפה בור 
תנווכמ שא תתצה לש האצות םה םינבל םידברש שיקהל רשפא ןאכמ .םיטילוטיפ לש םיגוס םתוא 
ךרד רהה לעמש הסור-הרט עקרק תרידח לע הדיעמ םימודאה םידברה תורבטצה .רתויב הבר תויביסנטניאב 
.התוחפ הדימב ךא שאב שומיש לע ןכו ,הבחרתהו הכלהש הבוראה 
תומצע קסרו מ"מ 0.5 לדוגב םחפ תוכיתח ןוגכ םיטנמידסב ןומדקה םדאה תוליעפ ינמיסש ןייצל בושח 
.דאמ קזח הילב ךילהת ,םימדוק םירקחמב אצמנש יפכ ,הרבעש III הדיחיב םג והוז ,ופרשנש 
הבכש ,לשמל .הרעמב תונוש תובכשב םיטנמידס לש םרוקמ תא םג וריהבה תויפוקסורקימה תוטישה 
דבורמ לוחו בטיה ןיוממ לוח :לוח יגוס ינשמ תבכרומ ימינפה רדחב הרעמה זכרמב III הדיחיב תידורבי-ולשא 
ינפל הרעמה זכרמב םיליעפ םיכילהתכ יליע רגנו הפיחס לע עיבצמ רבדה .ןיגוריסל רגרג-יקד םירמוח םע 
יברעמה דצב תוידורבי-ולשא תובכשבש ררבתה .ןעלובה ךותל הפצרה תוטטומתה ומכ ילפורטסטק עוריא 
,תויגולופרומורקימ תוקידבב אצמנש יפכ ,םרוקמש םימודא םיטנמידס לש םידירש םיאצמנ הרעמה לש 
הלחה הבוראה ךרד ירוחאה רדחה ךותל הסור-הרט תרידחש וארה םימדוק םירקחמ .הסור-הרט עקרקב 
הפוקתה ינפל דוע ,הרעמה תודלותב םיוסמ בלשבש קיסהל ןתינ םויכ .C הבכשב תירטסומה הפוקתב 
תרעמ יולימ ,ךכ םא .ירוחאה רדחב וישכע העיפומש הבוראה תחיתפל המודב ,ימינפה רדחב הרקתה הסרק 
םג אלא ,חורב םיאשינ םיקוחר לוח תורוקממ קר אל שחרתה תידורבי-ולשאה הפוקתהמ םיטנמידסב ןובט 
.הרעמה הנבמב םייונישמ האצותכ הנוש אצוממ םיימוקמ םירמוחמ 
 
 

קוצמה תווהתה ךילהת 

.הנש ןוילימ 1-2 ינפל דע םי ,ןיגוריסל ,הסוכמ היה הרעמה תמקוממ וב קוצמה
.הנש ןוילימ 1-2-כ ינפל למרכה תוממורתהב םתליחתש עלסה לש הסמה יכילהתב ורצונ ןמצע תורעמה 
.תורעמה יחתפ ופשחנו לחנה תריתח הקימעה תוממורתהה ךילהת תומדקתה םע 
 
ןוילע ןאיבלא
הנש 100,000,000

1

ןותחת -ןאיבלא
ןמונק
הנש 97,000,000
2
ןוכית ןמונק
הנש 95,000,000

3

ןקוילפ
הנש 3,000,000

4

ןקוטסיילפ
הנש 500,000

5


םויה

6


תינושה תווהתה לש היצמינאל םירויצה דחא לע ץחל 

מילון מונחיםהסביבה הקדומהגיאולוגיהממצאיםתקופות ותרבויותשיטות החפירהתולדות החפירההמערה וסביבתהסיור מודרךלעמוד הראשי