רונתה תרעמ,תורעמה לחנ לש תימורדה ותעבג לע קוצמב תואצמנה תוירוטסיה-הרפ תורעמ עבראמ תחא איה ןובאט תרעמ
.ןותחתה ןמונקה ןמ ,הקיתע תינושמ בכרומ קוצמה .ףוחה רושימ לא אצוי אוה ובש םוקמב
ורקחנש תונושארה תורעמה תחא התייהו ,1929-1934 םינשב דוראג יתורוד 'פורפ ידי לע הרקחנ המצע הרעמה
.הנידמל ומדקש םינשב ירוטסיה-הרפה רקחמה לש םילודגה םילעפמה דחאו לארשי ץראב
רושימבו ירוטסיה-הרפה רושימב ,יגולואיגה רושימב :םירושימ השולשב ונתוא דמלל הלוכי ןובאט תרעמ
תובכש וא ,םירוגמ תופצר 150-מ הלעמל שי .תויגולואיכרא תובכש רפסמל תקלחנ ןובאט תרעמ .יגולופורתנאה
הרעמב שי הלאכו תויללכ רתוי תויוברת לש םיחנומב ,ללכ ךרדב ,רבדל םיטונ ונחנא ,לבא .תויגולואיכרא
תוברתה ,הנותחתה תיתילואילפה הפוקתהמ ,תירטסומה תוברתה ,הטמ יפלכ הלעמלמ ןהש ,תויוברת רפסמ
.ןותחתה תילואילפהמ ןכ םג ,תילשאה תוברתה היתחתמו ןותחתה תילואלפהמ תידורביה