ידגה תרעמ
.(דאו-לא) לחנה תרעמל תיברעמ - ןופצ םירטמ 100-כ ,תורעמה לחנ לש ימורדה לולתמב היוצמ ידגה תרעמ
ידי-לע הינפלש הגרדמהו הלוכ הרעמה הפשחנ 1931-1932 םינשב הריפח תונוע יתשבו 1929 תנשב
.ןואק-קמ ד"ת
שמיש הארנה לככ ,םדא ידלש לש רישע אצממ ןהבו תירטסומה הפוקתה תונב תובכש יתש ולגתנ הרעמב
.רונתה תרעמב C-D תובכשל תוכייושמ תובכשה .הרובקל םוקמה

.1992 םילשורי ,272-273 'מע ,יונ רמת ,י"א לש תויגולואיכרא תוריפחל השדח הידפולקיצנא :ךותמ