לחנה תרעמ


.רונתה תרעמל תינופצ םירטמ תורשע רפסמ ,תורעמה לחנ לש ימורדה קוצמב תנכוש (דאו-לא) לחנה תרעמ
.ךורא רודזורפו תומלוא ינש תללוכש תיטסרק הרעמ יהוז
.תורעמה לחנ תורעמ ןיבמ הלודגה איהו (דאו-לא תסרט) הבחר הסרט התמדקבו בחר חתפ הרעמל
שולש הבו תיפוטנ הבכש הפשחש טרבמל 'צ י"ע הנושאר הקידב תריפח הסרטבו הרעמב העצוב 1928-ב
חרזמב תירוטסיהרפ תונמאל הנושארה תודעה - היח שאר תומדב תפלוגמ לגמ תידי הצקו תורובק
.בורקה

תוריפח
דוראג תוריפח
.דוראג יתורוד תלהנהב ,1933-1929 םינשב וכרענ הרעמב תונושארה תוריפחה
.תוקידב וכרענ III-V םירדחב וליאו הסרטבו I-II תומלואב ודקמתה הריפחה תונוע שמח ךלהמב
.תוירוטסיה תופוקתל דעו הנוכיתה תיתילואילפה הפוקתה ןמ ,תובכש עשת ופשחנ

:רחואמל םודקה ןמ תובכשה
הסחיי דוראג .הרעמה תפצרב םינעלוב ואלימו וסיכ ןה .III רדח חתפל דע ,תומלואה ינשב ופשחנ - F-G תובכש
םילכ ילולכמ האצמו רחאמ י"אב ןוילעהו ןוכיתה תילואילפה ןיבש "רבעמה תוברת"ל תובכשה יתש תא
.ולא תופוקתל םימיאתמה
תישארב הרעמב םימ תוליעפ תובקעב ברועמ םילכ לולכמ תוגציימ תובכשה יכ םירקוחה בור םימיכסמ םויכ
רוצה ילכ תא תרכנ הדימב וקחש ,(G) תירטסומה הבכשה לש ןוילעה הקלח תא ופחס םימה .ןוילעה תילואילפה
.םיירטסומ םילכב (F) ןוילעה תילואילפה תובכש לש ןותחתה ןקלח בוברעל ומרגו ,הבש

.I-II תומלואב הפשחנו יניטנבלה קאינירואל תכייש - E הבכש

.II םלואב רקיעב הפשחנו יניטנבלה קאינירואל איה ףא תכייש - D הבכש

.III רדחבו II םלואב הפשחנו רחואמה ןוילעה תילואילפל תכייש - C הבכש

.הרעמה לש םיימדקה תומלואה ינש ינפ-לעו הלוכ הסרטה ינפ-לע הפשחנו תיפוטנה תוברתל תכייש - B הבכש
,תופלוגמ לגמ תוידי ,םילצלצ ,םידוח ,תוכח םהיניב םיבר םצע ילכ ,ןבא ילכ ןכו רישע רוצ ילכ אצממ וז הבכשב
ואצמנ םדא-ינב האמל בורק לש םהידירש .םיפדצמ וא םייח-ילעב תומצעמ םייושעה םיזורחו םצעו ןבא תופיטנ
תוירקיע הרובק תוצובק יתשב ןיחבהל ןתינ .לודג יפוטנ תורבק תיב ףשחנ םש ,הסרטה ינפ-לע םתיברמ ,רתאב
:תיפוטנה תוברתה לש היבלש ינשל הארנכ תוכיישה
.םצעו (םוילטנד) ףדצ תזורחמ ןהילעו ,דואמ תצווכמ החונתב וחנוה תופוגה .הצובקב תורובק (א
םינבא עצמ םידלשה בורל .תוטשוקמ ןניא תולגלוגהו תצקמב קר תצווכמ ףוגה תחונת ןהבש דיחי תורובק (ב
.תרחואמה תיפוטנה תוברתל תוסחוימ וללה תורובקה .םינבאב הסוכ דלשהש שיו שארל תחתמ

.תורחואמ תוירוטסיה תופוקתל דעו תיתילואנה הפוקתה ןמ םיברועמ םיאצממ הליכה הבכשה - A הבכש

הלאו לש הקידבה תוריפח

הדעונ הריפחה .ףסוי-רב 'עו הלאו 'פ תלהנהב הסרטה לש ינופצה הקלחב תמצמוצמ הכרענ 1980-1981 םינשב
.דאו-לאב תיפוטנה הבכשה לש היפרגיטרטסה תא שדחמ קודבל
הפוקתה ןמ תובכשה ינפ-לע ,רתאב תיפוטנה תוברתה לש יפוסה בלשה תא תוהזל ןתינ יכ ררבתנ הריפחה ןמ
.תרחואמהו המודקה תיפוטנה

ןורבע-ןייטשניו תוריפח

.הפיח תטיסרבינואמ ןורבע-ןייטשניו הנימ תלהנהב ,הרעמה לש III רדחב תוריפחה ושדחתה 1988 תנשב
,תיפוטנ הבכש התלגתנ תיטנזיבה הפוקתל דעו תיתילואנה הפוקתה ןמ םידירש הבו תרחואמה הבכשל תחתמ
.תונמא יצפחו םצע ילכ ,הרכוא ,םייח-ילעב תומצע ,ןבא ילכ ,רוצ ילכב הרישע
הזה יפוטנה לולכמה יכ םידיעמ ,הרעמב ואצמנש ץע-םחפ ידירש לש 14 ןמחפ יכיראת םע דחי םילכה ילולכמ
הסרטב עיפומה יפוסה יפוטנב הלכו (וננמז ינפל םינש 12,950) םודקה יפוטנב לחה .ונרוזאב םימודקה ןמ וניה
.(וננמז ינפל םינש 10,300)

םייח-ילעבו םיחמצ ידירש

לש הקבא יריגרג יצבקמל בר גוציי ונשי יכ ררבתמ תויפוטנה תובכשב ואצמנש (ןלופ) הקבאה יריגרג רקח ךותמ
לככ ,ואבוה רתאה לא יכ םידיעמו הקבא יריגרג לש םימלש םינקבא םיגציימ הלאכ םיצבקמ .לשא לשו תיז
.םינקבאה ורשנ םהמ ,םיחרפ יאשונ םיפנע ,הארנה

תונמא יצפח

לגמ תידי רבשו ןבא יזורח המכ ולגתנ ןכ .םיירכז ןימ ירבאו םדא תויומד לש תוימלצ רפסמ ולגתנ III רדחב
.תיפוטנה תוברתל ינייפואה םיליבקמ םירצק םיווק םגדב תרטועמ םצעמ

יסיפואיג רקס

תורוב לש םמויק לע דיעמ חטשה ינפל תחתמ םאה-עלס קמוע תעיבקל רתאב השענש תימסייס היצקרפר רקח
.םימודק םידירש םיליכמ ולא תורוב יכ ענמנה ןמ אל .V ו IV ,III םירדחה יזכרמב


.1074-1075 י"אב תויגולואיכרא תוריפחל השדחה הידפולקינאה ךותמ