הב רצק רוקיבל הרעמ לע וצחלו תורעמה לחנ קוצמ לע ןמסה וריבעה


.םירטמוליק ינשמ רתוי ךרואל ,למרכבש תורעמ לחנ ידיצ ינשמ תערתשמ תורעמ לחנ תרומש
ןוכיתה םיה לא ךפשנו הברעמ םרוז ,למרכ-לא-תילד יזורדה רפכה רוזאב וכרד תא ליחתמ תורעמ לחנ
.םי הוונ ץוביקל םורדמ
.ובש םייחה ילעב לע ,חתופמ ינוכית-םי שרוח רמשנ לחנה תונורדמב
:םיידוחיי םינייפאמ המכ תגציימ הרומשה
הכ תופיצר לש ,וז העפות .םינש ףלא 500-כ ךשמב םדא ינב וררוגתה ןהבש ,תוירוטסיהרפ תורעמ תצובק .א
.םלועב דואמ הרידנ ,תורעמ ןתואב םדאה שומיש לש הכורא    
.םיה ינפל לעמ לא יגולואיגה רבעב הממורתה רשא ,המודק ףוח תינושמ רצונש קוצמ םייק הרומשב .ב

(876KB) תורעמה לחנ רוזיא לש רצק ואידיו ןוטרסל

מילון מונחים הסביבה הקדומה גיאולוגיה ממצאים תקופות ותרבויות שיטות החפירה תולדות החפירה המערה וסביבתה סיור מודרך לעמוד הראשי