http://www.haifa.ac.il        הידמיטלומה תקלחמ לש ידומיל טקייורפ
            הפיח תטיסרבינואב
- תורעמה ירקוח

ישארה רפוחה
:רונתה תרעמ לש
ןנור םהרבא 'פורפ

,הסרטהו לחנה תרעמ
:היגולונילפו למג תרעמ
ןורבע הנימ 'פורפ

:לחנה תרעמ תסרט
ןמפואק ינד ר"ד

:היגולואיג
ןיקצצ רדנסכלא ר"דבוציע, םוליצ
:הכירעו

גרבנזיא לאכימ

:בוציעו ץועיי
גרבנזיא ילט

 תולדות החפירההמערה וסביבותיההסביבה הקדומהגיאולוגיהשיטות חפירהממצאיםסיור מודרךתקופות ותרבויותמילון מונחים

ןנור םהרבא 'פורפ:רתאה רפוח

ררולפסקאו פייקסטנ ינפדפדבו הלעמו 600X800 לש היצולוזרב הייפצל ץלמומ רתאה
.הלעמו 3 תואסרגב

מילון מונחיםהסביבה הקדומהגיאולוגיהממצאיםתקופות ותרבויותשיטות החפירהתולדות החפירההמערה וסביבתהסיור מודרךלעמוד הראשי